წესები

 

ვებსაიტის გამოყენების პირობები

ვერსია 1.2

srch ვებსაიტი https://srch.ge არის საავტორო უფლებებით დაცული ნამუშევარი, რომელიც ეკუთვნის srch-ს. საიტის ზოგიერთი მახასიათებელი შეიძლება დაექვემდებაროს დამატებით მითითებებს, პირობებს ან წესებს, რომლებიც განთავსებულია საიტზე ამ ფუნქციებთან დაკავშირებით.

ყველა ასეთი დამატებითი პირობა, გაიდლაინები და წესები ინკორპორირებულია ამ პირობების მითითებით.

ეს გამოყენების წესები აღწერს იურიდიულად სავალდებულო პირობებს, რომლებიც არეგულირებს თქვენ მიერ საიტის გამოყენებას. საიტზე შესვლით თქვენ აკმაყოფილებთ ამ პირობებს და მიუთითებთ, რომ გაქვთ უფლებამოსილება და შესაძლებლობა შეიყვანოთ ეს პირობები. თქვენ უნდა იყოთ მინიმუმ 18 წლის, რომ შეხვიდეთ საიტზე. თუ არ ეთანხმებით ამ პირობების რომელიმე პირობას, არ შეხვიდეთ და/ან არ გამოიყენოთ საიტი.

ეს პირობები მოითხოვს არბიტრაჟის შესახებ 10.2 სექციის გამოყენებას ინდივიდუალურად დავების გადასაჭრელად და დავის შემთხვევაში თქვენთვის ხელმისაწვდომი საშუალებების შესაზღუდად.

ვებსაიტზე წვდომა

ამ პირობების გათვალისწინებით. კომპანია გაძლევს არატრანსფერულ, არაექსკლუზიურ, გაუქმებულ ლიცენზიას, რომელიც შემოიფარგლება საიტზე წვდომით მხოლოდ თქვენი პირადი და არაკომერციული გამოყენებისთვის.

გარკვეული შეზღუდვები. ამ პირობებით თქვენთვის მინიჭებული უფლებები ექვემდებარება შემდეგ შეზღუდვებს: (ა) თქვენ არ გაყიდით, დაქირავებთ, იჯარით, გადარიცხავთ, გადასცემთ, გაავრცელებთ, მასპინძლობთ ან კომერციულად გამოიყენებთ საიტს; (B) არ შეცვალოს, არ განახორციელოს წარმოებული სამუშაოები, არ მოახდინოს დემონტაჟი, რევერსიული ინჟინერი ან რევერსიული ინჟინერი საიტის რომელიმე ნაწილის; (C) არ შევა საიტზე მსგავსი ან კონკურენტული საიტის შესაქმნელად; და (დ) გარდა აქ პირდაპირ გათვალისწინებული შემთხვევებისა, თქვენ არ შეგიძლიათ დააკოპიროთ, რეპროდუცირება, გავრცელება, ხელახლა გამოქვეყნება, ხელახალი გამოცემა, ჩამოტვირთვა, ჩვენება, გამოქვეყნება ან გადაცემა საიტის ნებისმიერი ნაწილის ნებისმიერი ფორმით ან ნებისმიერი საშუალებით, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული, ნებისმიერი გამოშვება, განახლება ან სხვა დამატება საიტის ფუნქციონირება დაექვემდებარება ამ პირობებს. ყველა საავტორო უფლება და სხვა საკუთრების შენიშვნა საიტზე დაცული უნდა იყოს მის ყველა ასლზე.
კომპანია იტოვებს უფლებას შეცვალოს, შეაჩეროს ან შეწყვიტოს საიტი თქვენთვის შეტყობინების გარეშე. თქვენ აცნობიერებთ, რომ კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი თქვენ ან მესამე მხარის წინაშე საიტის ან მისი ნაწილის რაიმე ცვლილების, შეფერხების ან შეწყვეტის გამო.

არანაირი მხარდაჭერა ან მოვლა. თქვენ ეთანხმებით, რომ კომპანია არ იქნება ვალდებული გაგიწიოთ რაიმე მხარდაჭერა საიტთან დაკავშირებით.

ნებისმიერი მომხმარებლის კონტენტის გამოკლებით, რომელიც თქვენ შეიძლება მოგვაწოდოთ, თქვენ იცით, რომ ყველა ინტელექტუალური საკუთრების უფლება, მათ შორის საავტორო უფლებები, პატენტები, სავაჭრო ნიშნები და სავაჭრო საიდუმლოებები, საიტზე და მისი შინაარსი ეკუთვნის კომპანიის ან კომპანიის მომწოდებლებს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საიტზე წვდომის ეს წესები და პირობები არ გაძლევს არანაირ უფლებას, უფლებას ან ინტერესს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებით, გარდა 2.1-ში მითითებული შეზღუდული წვდომის უფლებებისა. კომპანია და მისი მომწოდებლები ინარჩუნებენ ყველა უფლებას, რომელიც არ არის მინიჭებული ამ პირობებით.

მესამე მხარის ბმულები და რეკლამები; სხვა მომხმარებლების მესამე მხარის ბმულები და რეკლამები. საიტი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს მესამე მხარის საიტებსა და სერვისებზე და/ან აჩვენოს რეკლამები მესამე მხარისთვის. ასეთი მესამე მხარის ბმულები და რეკლამები არ არის კომპანიის კონტროლის ქვეშ და კომპანია არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის ბმულებზე და რეკლამებზე. კომპანია უზრუნველყოფს წვდომას მესამე მხარის ბმულებზე და რეკლამებზე მხოლოდ თქვენი მოხერხებულობისთვის და არ განიხილავს, ამტკიცებს, მონიტორინგს, ამტკიცებს, იღებს ან წარმოადგენს რაიმე წარმომადგენლობას მესამე მხარის ბმულებთან და რეკლამებთან დაკავშირებით. თქვენ იყენებთ მესამე მხარის ყველა ბმულს და რეკლამას საკუთარი რისკის ქვეშ და უნდა გამოიჩინოთ სათანადო ზრუნვა და შეხედულებისამებრ. მესამე მხარის რომელიმე ბმულზე და რეკლამაზე დაწკაპუნებისას, გამოიყენება მესამე მხარის შესაბამისი პირობები და წესები, კონფიდენციალურობისა და მესამე მხარის მონაცემთა შეგროვების მეთოდების ჩათვლით.

სხვა მომხმარებლები. საიტის თითოეული მომხმარებელი არის მხოლოდ პასუხისმგებელი მის ყველა მომხმარებლის შინაარსზე. იმის გამო, რომ ჩვენ არ ვაკონტროლებთ მომხმარებლის კონტენტს, თქვენ აცნობიერებთ და ეთანხმებით, რომ ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მომხმარებლის ნებისმიერ კონტენტზე, იქნება ეს თქვენი ან სხვების მიერ მოწოდებული. თქვენ ეთანხმებით, რომ კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი ამგვარი ურთიერთქმედების შედეგად მიყენებულ დანაკარგზე ან ზარალზე. თუ არსებობს დავა თქვენსა და საიტის ნებისმიერ მომხმარებელს შორის, ჩვენ არ ვართ ვალდებული ჩავერთოთ.

თქვენ ამით ათავისუფლებთ და სამუდამოდ ათავისუფლებთ ჩვენს კომპანიას და ჩვენს ოფიცრებს, თანამშრომლებს, აგენტებს, მემკვიდრეებს და ამით უარს იტყვით წარსული და აწმყო და მომავალი დავა, პრეტენზია, დავა, მოთხოვნა, უფლება, მოვალეობა, პასუხისმგებლობა, ქმედება და ნებისმიერი სახის ქმედების მიზეზი და ბუნება, რომელიც წარმოიქმნება ან წარმოიქმნება პირდაპირ ან ირიბად საიტიდან, ან პირდაპირ ან ირიბად ეხება საიტს. თუ თქვენ ხართ კალიფორნიის რეზიდენტი, თქვენ უარს იტყვით კალიფორნიის სამოქალაქო კოდექსის 1542-ე პუნქტთან დაკავშირებით ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით, რომელშიც ნათქვამია: „საერთო გათავისუფლება არ ეხება პრეტენზიებს, რომ კრედიტორმა არ იცის ან ეჭვობს, რომ გათავისუფლების დროს არსებობს მის სასარგებლოდ. , მისი შეთანხმება მოვალესთან“.

Google DoubleClick ქუქი-ფაილი DART ფაილი. Google არის ერთ-ერთი მესამე მხარის პროვაიდერი ჩვენს საიტზე. ის ასევე იყენებს ქუქი-ფაილებს, სახელწოდებით DART ქუქიები, რათა აჩვენოს რეკლამები ჩვენი საიტის ვიზიტორებისთვის www.website.com-ზე და სხვა საიტებზე ინტერნეტში მათი ვიზიტების საფუძველზე. თუმცა, ვიზიტორებს შეუძლიათ აირჩიონ უარი თქვან DART ქუქიების გამოყენებაზე რეკლამისა და კონტენტის ქსელის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მონახულებით შემდეგ URL-ზე - https://policies.google.com/technologies/ads

ჩვენი სარეკლამო პარტნიორები. ზოგიერთმა რეკლამის განმთავსებელმა ჩვენს საიტზე შეიძლება გამოიყენოს ქუქიები და ვებ შუქურები. ჩვენი სარეკლამო პარტნიორები ჩამოთვლილია ქვემოთ. თითოეულ ჩვენს სარეკლამო პარტნიორს აქვს საკუთარი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მომხმარებლის მონაცემებისთვის. გამარტივებული წვდომისთვის, ჩვენ დავუკავშირეთ ჰიპერბმული კონფიდენციალურობის პოლიტიკას ქვემოთ.

Google
https://policies.google.com/technologies/ads

პასუხისმგებლობის უარყოფა

საიტი მოწოდებულია "როგორც არის" და "როგორც ხელმისაწვდომია" საფუძველზე და ჩვენი კომპანია და მომწოდებლები პირდაპირ უარყოფენ ყველა სახის გარანტიას და პირობებს, იქნება ეს მკაფიო, ნაგულისხმევი თუ კანონიერი, მათ შორის ნებისმიერი გარანტია ან ვაჭრობის პირობები. , ფიტნესი კონკრეტული მიზნისთვის, ტიტული, მშვიდი სიამოვნება, სიზუსტე ან დაურღვევლობა. ჩვენ და ჩვენი მომწოდებლები არ ვიძლევით გარანტიას, რომ საიტი დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებს, იქნება უწყვეტად ხელმისაწვდომი, დროულად, უსაფრთხო ან უშეცდომოდ, ან იქნება ზუსტი, სანდო, ვირუსისგან თავისუფალი ან სხვაგვარად მავნე, სრული, ლეგალური ან უსაფრთხო. თუ მოქმედი კანონმდებლობა მოითხოვს რაიმე გარანტიას საიტის მიმართ, ნებისმიერი ასეთი გარანტია შემოიფარგლება ოთხმოცდაათი (90) დღით პირველი გამოყენების დღიდან.

ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა ნაგულისხმევი გარანტიების გამორიცხვას, ამიტომ ზემოაღნიშნული გამორიცხვა შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე. ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა ნაგულისხმევი გარანტიების ხანგრძლივობის შეზღუდვას, ამიტომ ზემოაღნიშნული შეზღუდვა არ ვრცელდება თქვენზე.

შეზღუდვის გარანტიები

კანონით დაშვებული სრულად, ჩვენი კომპანია ან მომწოდებლები არავითარ შემთხვევაში არ აგებენ პასუხს თქვენს ან მესამე მხარის მოგების დაკარგვაზე, დაკარგული მონაცემების, შემცვლელი პროდუქტების შეძენის ხარჯებზე ან რაიმე არაპირდაპირ, თანმიმდევრულ, სამაგალითო, შემთხვევით, სპეციალურ ზარალზე. ან პირობით გამოწვეული ჯარიმები. ეს ან დაკავშირებულია მათთან ან თქვენს გამოყენებასთან ან საიტის გამოყენების უუნარობასთან, მაშინაც კი, თუ კომპანიას ეცნობება ასეთი ზიანის შესაძლებლობის შესახებ. საიტის წვდომა და მისი გამოყენება არის თქვენი შეხედულებისამებრ და პასუხისმგებლობა, და თქვენ იქნებით მხოლოდ პასუხისმგებელი თქვენი მოწყობილობის ან კომპიუტერის სისტემის ნებისმიერ დაზიანებაზე ან მისგან გამოწვეული მონაცემების ნებისმიერ დაკარგვაზე.

Ბოლო ვადა. ამ განყოფილების მიხედვით, ეს პირობები დარჩება სრულ გამოყენებაში საიტის გამოყენებისას. ჩვენ შეგვიძლია შევაჩეროთ ან შევწყვიტოთ საიტის გამოყენების თქვენი უფლებები ნებისმიერ დროს და რაიმე მიზეზით ჩვენი შეხედულებისამებრ, მათ შორის საიტის ნებისმიერი გამოყენების ამ პირობების დარღვევით. ამ პირობებით თქვენი უფლებების შეწყვეტისთანავე, თქვენი ანგარიში და საიტის წვდომისა და გამოყენების უფლება დაუყოვნებლივ შეწყდება. თქვენ გესმით, რომ თქვენი ანგარიშის ნებისმიერი შეწყვეტა შეიძლება მოიცავდეს თქვენს ანგარიშთან დაკავშირებული მომხმარებლის კონტენტის წაშლას ჩვენი ცოცხალი მონაცემთა ბაზებიდან. კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი თქვენს წინაშე ამ პირობებით გათვალისწინებული თქვენი უფლებების შეწყვეტაზე. ამ პირობებით თქვენი უფლებების შეწყვეტის შემდეგაც, ამ პირობების შემდეგი დებულებები ძალაში რჩება: 2-დან 2.5-მდე, მე-3 და მე-4-მე-10 პუნქტები.
საავტორო უფლებების პოლიტიკა.

კომპანია პატივს სცემს სხვათა ინტელექტუალურ საკუთრებას და სთხოვს ჩვენი საიტის მომხმარებლებს იგივე გააკეთონ. ჩვენს საიტთან დაკავშირებით, ჩვენ მივიღეთ და განვახორციელეთ პოლიტიკა საავტორო უფლებების შესახებ კანონთან დაკავშირებით, რომელიც ითვალისწინებს ნებისმიერი დამრღვევი მასალის წაშლას და ჩვენი ონლაინ საიტის მომხმარებლების დახურვას, რომლებიც არღვევენ განმეორებით ინტელექტუალურ საკუთრების უფლებებს, მათ შორის საავტორო უფლებებს. თუ ფიქრობთ, რომ ჩვენი ერთ-ერთი მომხმარებელი, ჩვენი საიტის გამოყენებით, არღვევს ნამუშევარზე საავტორო უფლებებს და გსურთ წაშალოთ მასალა, რომელიც სავარაუდოდ არღვევს წერილობითი შეტყობინების სახით გამოქვეყნებულ ინფორმაციას (17 USC § 512 შესაბამისად. (c)) უნდა მიეწოდოს დანიშნულ საავტორო უფლებების აგენტს ჩვენი: თქვენი

ფიზიკური ან ელექტრონული ხელმოწერა;

დაადგინეთ საავტორო უფლებებით დაცული ნამუშევრები, რომლებიც თქვენ ამტკიცებთ, რომ დაირღვა;

ჩვენს სერვისებში არსებული მასალის იდენტიფიცირება, რომელიც თქვენ ამტკიცებთ, რომ არღვევს და რის წაშლას ითხოვთ;

საკმარისი ინფორმაცია იმისათვის, რომ მოგვცეს ასეთი მასალის პოვნა;

თქვენი მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

განცხადება, რომ თქვენ გაქვთ კეთილსინდისიერი რწმენა, რომ მოპასუხე მასალის გამოყენება არ არის ავტორიზებული საავტორო უფლებების მფლობელის, მისი აგენტის ან კანონის მიერ; და განცხადება იმის შესახებ, რომ შეტყობინებაში ინფორმაცია არის ზუსტი და ყალბი ჯარიმა, რომ თქვენ ან სავარაუდო დარღვეული საავტორო უფლებების მფლობელი ან რომ თქვენ უფლებამოსილი ხართ იმოქმედოთ საავტორო უფლებების მფლობელის სახელით.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ 17 USC § 512 (f) მიხედვით, წერილობით შეტყობინებაში მატერიალური ფაქტების ნებისმიერი არასწორი წარმოდგენა ავტომატურად აკისრებს მომჩივან მხარეს პასუხისმგებლობას ნებისმიერ ზარალზე, ხარჯზე და ადვოკატის საფასურზე, რომელიც გაწეულია ჩვენს მიერ წერილობით შეტყობინებასთან და საავტორო უფლებების დარღვევის პრეტენზიასთან დაკავშირებით.

სრული პირობები. ეს პირობები წარმოადგენს მთელ შეთანხმებას თქვენსა და ჩვენს შორის საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ჩვენ მიერ წინამდებარე პირობებით გათვალისწინებული რაიმე უფლების ან დებულების გამოყენება ან აღსრულება არ წარმოადგენს უარის თქმას ამ უფლებაზე ან დებულებაზე. ამ პირობების განყოფილების სათაურები მხოლოდ მოხერხებულობისთვისაა და არ გააჩნიათ იურიდიული ან სახელშეკრულებო ეფექტი. სიტყვა "მათ შორის" ნიშნავს "მათ შორის". თუ ამ პირობების რომელიმე დებულება ჩაითვლება უკანონოდ ან არააღსრულებად, ამ პირობების დანარჩენი დებულებები ხელშეუხებელი იქნება და ბათილი ან არააღსრულებადი დებულება ჩაითვლება ცვლილებად ისე, რომ იგი ძალაშია და აღსრულდება ნებადართული მაქსიმალური ზომით. კანონით. თქვენი ურთიერთობა კომპანიასთან არის დამოუკიდებელი კონტრაქტორის ურთიერთობა და არცერთი მხარე არ არის მეორის აგენტი ან პარტნიორი. ეს პირობები, და თქვენი უფლებები და მოვალეობები ამ დოკუმენტში, არ შეიძლება იყოს მინიჭებული, ქვეკონტრაქტი, დელეგირება ან სხვაგვარად გადაცემა თქვენს მიერ კომპანიის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, და ზემოაღნიშნულის საწინააღმდეგოდ გადაცემის, ქვეკონტრაქტის, დელეგირების ან გადაცემის ნებისმიერი მცდელობა ბათილია და ბათილად. კომპანიას შეუძლია თავისუფლად მიაწოდოს ეს პირობები. წინამდებარე წესებში და პირობებით განსაზღვრული პირობები სავალდებულოა მიმღებებისთვის.

თქვენი კონფიდენციალურობა.
გთხოვთ, წაიკითხოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

საავტორო / სავაჭრო ნიშნის ინფორმაცია. Copyright ©. Ყველა უფლება დაცულია. საიტზე განთავსებული ყველა სავაჭრო ნიშანი, ლოგო და სერვისის ნიშანი არის ჩვენი ან სხვა მესამე მხარის საკუთრება. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ნიშნები ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის ან მესამე მხარის თანხმობის გარეშე, რომელიც შეიძლება ფლობდეს ნიშნებს.

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: POB 57013, თელ-ავივი, ISRAEL
ელ.ფოსტა: srchproject@gmail.com